اشعار عرفانی شعرای بزرگ
منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب

كسي كه نتواند بر ترس غلبه كند، هنوز اولين درس زندگي را نياموخته است.((رالف والدو امرسون))

 

پاداش كاري كه خوب انجام گرفته همان انجام آن كار است.((رالف والدو امرسون))

 

تار و پود روح مادر را از مهرباني بافته اند.((رالف والدو امرسون))

 

برده فقط يك آقا دارد، اما شخص طمعكار نسبت به هر كسي كه او را ياري كند، برده است.((رالف والدو امرسون))

 

عشق بورز، به تو عشق خواهند ورزيد.((رالف والدو امرسون))


عشق مانند دو بخش يك فرمول جبري، تعادل رياضي دارد.((رالف والدو امرسون))

 

بايد در كارها وجدان خود را راهنما قرار دهيم و همان [ راهي ] را كه وجدان به ما نشان مي دهد، در پيش بگيريم.((رالف والدو امرسون))

 

نوابغ بزرگ زندگينامه بسيار کوتاهي دارند.((رالف والدو امرسون))

 

هدف خود را بايد روي واقعيت ها بنا سازيم.((رالف والدو امرسون))

 

چيزي را كه ما در باطن خود نداريم در بيرون هم نمي توانيم ببينيم. اگر در نفس شما بزرگي هست، آن را در فرد عامي هم پيدا خواهيد كرد.((رالف والدو امرسون))

 

ما همه نماد بوده و در دل نمادها ساكن هستيم.((رالف والدو امرسون))

 

انسانهاي بزرگ كساني هستند كه دريافته‌اند نيروي معنوي بسيار تواناتر از نيروي مادي است و انديشه و خرد است كه بر دنيا حكم مي‌راند.((رالف والدو امرسون))

 

 

يك ستايش كوچك، نتايجي عالي در پي دارد.((رالف والدو امرسون))

 

برخي از ديدگاهها، ما را جوان مي‌بينند و جوان نگاه مي‌دارند. چنين ديدگاههايي، عشق‌هاي جهاني و زيبايي‌هاي جاودانه‌اند.((رالف والدو امرسون))

 

هر اندازه كه دنيا را براي يافتن زيبايي زير پا بگذاريم، باز هم بايد آن را با خود ببريم، وگرنه زيبايي را نخواهيم يافت.((رالف والدو امرسون))


يك دوست مي تواند به راستي، شاهكار طبيعت به شمار آيد.((رالف والدو امرسون))

 

شكوه دوستي در دستان دراز شده به سوي هم، لبخند با محبت و شادي همنشيني نيست، بلكه الهامي روحاني است كه هر زمان فرد كشف مي كند شخصي ديگر باورش دارد و مي‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست مي‌دهد.((رالف والدو امرسون))

 

زماني كه براي نخستين بار چشمانم را به روي چمنزار هاي صبحگاهي باز كردم و به دنياي زيبا نگريستم، براي زنده بودن از خداوند سپاسگزاري كردم.((رالف والدو امرسون))

 

طبيعت، پرده‌اي بسيار نازك است، زيرا حضور مطلق شكوه و بزرگي خداوندي از ميان همه چيز پديدار مي شود.((رالف والدو امرسون))

 

با طبيعت همگام باشيد، زيرا راز او بردباري و شكيبايي است.((رالف والدو امرسون))

 

براي ذهني كدر و تاريك، طبيعت اندوهگين است. براي ذهني روشن، كل دنيا در حال درخشيدن و سرشار از نور است.((رالف والدو امرسون))

 

آسمان؛ خوراك روزانه‌ي چشمان است.((رالف والدو امرسون))

 

آفرينش هزار جنگل، در يك ميوه‌ي درخت بلوط آشكار است.((رالف والدو امرسون))

 

طبيعت، سرشار از قدرت پروردگاري است.((رالف والدو امرسون))

 

زمين در گلها مي‌خندد.((رالف والدو امرسون))

علف هرز چيست؟ گياهي كه نيكويي‌هاي آن هنوز كشف نشده است.((رالف والدو امرسون))

 

بر روي قلب خود بنويسيد كه هر روز، بهترين روز سال است.((رالف والدو امرسون))

 

نيرويي كه در انسان نهفته است، طبيعتي تازه دارد و هيچ كس جز او نمي داند كه چه مي تواند انجام دهد و خودش هم تا زماني كه آن را نيازمايد از آن آگاهي ندارد.((رالف والدو امرسون))

 

جان را به هيجان آوريد، آنگاه آب و هوا و دهكده و شرايط شما در دنيا همگي ناپديد مي شوند، دنيا استواري خود را از دست مي دهد، هيچ نمي ماند جز جان و وجود پاك خداوندي كه در آن زندگي مي كند.((رالف والدو امرسون))

 

ثبات نابخردانه، زاييده ي مغزهاي كوچك است.((رالف والدو امرسون))

 

شادي، عطري است كه نمي تواني به ديگران بزني، مگر آنكه قطره هايي از آن را به خودت بزني.((رالف والدو امرسون))

 

مردان كم مايه به شانس باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت و معلول.((رالف والدو امرسون))

 

به خودتان باور داشته باشيد؛ به گفته ي ديگران اهميت ندهيد.((رالف والدو امرسون))

 

ترس، همواره از ناداني زاده مي شود.((رالف والدو امرسون))

 

هيچ دانشي وجود ندارد كه با قدرتي همراه نباشد.((رالف والدو امرسون))كارهايي را انجام بده كه از آنها مي ترسي... در اين صورت، مرگ ترس را حتمي بدان. ابتدا از پرتگاه به پايين بپر تا در بين راه، بال پرواز خود را بسازي.((رالف والدو امرسون))

 

درك زندگي به اندازه ي يك نفس، بسيار آسوده تر است، زيرا شما زندگي مي كنيد و اين كار، نتيجه ي كاميابي ها است.((رالف والدو امرسون))

 

آنچه را كه ما نتيجه مي دانيم، آغاز است.((رالف والدو امرسون))

 

در برابر خورشيد و ماه، بر انجام دادن كاري اراده مي كنم كه از درون، شادمان ام مي كند و دل ام بر آن گواهي مي دهد.((رالف والدو امرسون))

 

هر اندوهي، برانگيزاننده و اندرزي ارزشمند است.((رالف والدو امرسون))

 

به خود باور داشته باش؛ به سخن دل ات توجه داشته باش.((رالف والدو امرسون))

 

از درستي و راستي خود، همانند يك چيز مقدس نگاهباني كنيد.((رالف والدو امرسون))

 

تنها راه داشتن دوست اين است كه با او يكي شويد.((رالف والدو امرسون))

 

خرد مانند الكتريسيته است. هيچ فردي نيست كه هميشه خردمند باشد، ولي افراد سزاوار خردمندي، اگر در مسير درست قرار بگيرند، اندك زماني خردمند مي‌شوند؛ مانند شيشه، كه اگر آن را مالش دهي، مدتي كوتاه به نيروي الكتريسيته مجهز مي‌شود.((رالف والدو امرسون))

 

توانگر راستين كسي است كه مالك روزش باشد. هيچ پادشاهي، هيچ انسان پولداري و هيچ پري و ديوي، داراي چنين نيرويي نيستند.((رالف والدو امرسون))

چرا بايد احساس شخصي من، بر پايه‌ي انديشه‌هاي ديگران ساخته شود؟((رالف والدو امرسون))

 

توان با هم خنديدن، لازمه‌ي عشق است.((رالف والدو امرسون))

 

يكي ار خوبي‌هاي دوستي اين است كه شما مي‌توانيد نزد دوستانتان، نادان باشيد.((رالف والدو امرسون))

 

دوستان، زينت بخش خانه‌ي ما هستند.((رالف والدو امرسون))

 

فردا، غريبه‌اي، استادانه، درست آنچه را در همه‌ي زندگي به آن انديشيده‌ايم و احساس كرده‌ايم، خواهد گفت.((رالف والدو امرسون))

 

به خانه‌ي دوست خود زياد رفت و آمد كن، چرا كه اگر به او سر نزني، علف‌هاي هرز، مسير روبروي خانه‌ي او را خواهند بست.((رالف والدو امرسون))

 

ما تنها همان چيزي را مي‌توانيم ببينيم كه هستيم.((رالف والدو امرسون))

 

خردمندان، هميشه همه چيز را نمي‌دانند.((رالف والدو امرسون))

 

نشان هميشگي خرد، ديدن معجزه [=كاري شگفت‌انگيز] ميان چيزهاي مرسوم است.((رالف والدو امرسون))

 

ما سرانجام به آن جايي مي‌رسيم كه در همه‌ي روز، به آن مي‌انديشيم.((رالف والدو امرسون))هيچ چيز زيبا‌تر از شاد كردن و پرهيز از آزار ديگران نيست.((رالف والدو امرسون))

 

به آدم‌ها باور داشته باش تا با تو روراست باشند و با آنها بزرگوار باش تا بزرگي نشان دهند.((رالف والدو امرسون))

 

اگر در جست‌و‌جوي زيبايي، جهان را هم سراسر درنورديم، ولي حس آن را با خود نداشته باشيم، آن را نخواهيم يافت.((رالف والدو امرسون))

 

يكي از نيرومندترين موتورهاي كاميابي، آرزومندي است.((رالف والدو امرسون))

 

هنگامي كه كاري را آغاز مي‌كنيد، آن را با همه‌ي توان انجام دهيد؛ همه‌ي‌ وجود خود را روي آن بگذاريد؛ آن را با شخصيت خود درآميزيد.((رالف والدو امرسون))

 

پرتلاش، پرانرژي و آرزومند باشيد و ايمان داشته باشيد تا به هدف خود برسيد.((رالف والدو امرسون))

 

هيچ هدف بزرگي بدون شيفتگي و دلبستگي به دست نمي‌آيد.((رالف والدو امرسون))

 

يكي از زيباترين پاداش‌هاي زندگي اين است كه هيچ انساني نمي‌تواند بدون اينكه به خودش كمك كند، خالصانه به ديگري كمك كند.((رالف والدو امرسون))

 

يافتن نيكويي‌ها در همه جا، معيار سلامت رواني است.((رالف والدو امرسون))

 

اجتماع، نام‌ها و آداب و رسوم را دوست دارد و از واقعيت‌ها و افراد آفريننده و خوداتكا بيزار است.((رالف والدو امرسون))


انسان در هر شرايط و جايگاهي، نبايد دنباله‌رو باشد.((رالف والدو امرسون))

 

هيچ چيز به غير از يكپارچگي ذهن نهايتاً مقدس نيست.((رالف والدو امرسون))

گفتار بزرگان (رهپو)  منبع )

 

مطالب مرتبط (جهت دسترسی بر روی موضوع  کلیک کنید)

 

 جامعترین مرجع سخنان بزرگان جهان   بقیۀ  سخنان شخصیتهای بزرگ  و ادامۀ مباحث مطالب فوق  در این موضوع جای دارد

 

احادیث ائمۀ معصومین

 

گلچین احادیث و سخنان پیامبر اسلام(ص)

 

گلچین سخنان بزرگان و دانشمندان

 

گلچین احادیث کوتاه حضرت علی(ع)

 

داستانهای کوتاه پندآموز

 

آرشیو موضوعی مطالب وبلاگ (گلچین اشعار و سخنان )

 

 ارسال توسط علیرضا ملکی

اسلایدر